Chè Shan Tuyết Vinh Sính

Trà xanh Vinh Sính

Liên hệ: 0374 926 278

Trà Mao Tiên

Liên hệ: 0374 926 278

Hồng trà Shan Tuyết cổ thụ

Liên hệ: 0374 926 278